tekst Emanuela Czuba, psycholog , psychoterapeuta w trakcie 4letniego szkolenia

To pytanie jest najczęstszym ze wszystkich. Pomożemy Ci zrozumieć różnice pomiędzy
poszczególnymi zawodami.
Psycholog
Jest to osoba, która ukończyła jednolite (lub dwustopniowe) studia magisterskie o kierunku
psychologia. Psycholog udziela pomocy psychologicznej i prowadzi doradztwo
psychologiczne. Do psychologa można zwrócić się w sytuacji doświadczania kryzysu, trudności
w relacjach z innymi, niskiej samooceny lub innego typu trudności emocjonalnych lub
społecznych obniżających jakość życia. Psycholog zajmuje się też m. in. diagnozą psychologiczną
w oparciu o wywiad z osobą badaną i różne testy psychologiczne, orzekaniem i opiniowaniem
(np. o niezdolności bądź predyspozycjach do danej pracy). Psychologowie szkolą się w różnych
sferach (psycholog szkolny, pracy, reklamy, sportu, psycholog kliniczny, neuropsycholog, biegły
psycholog sądowy).
 
Psychiatra

Psychiatra jest lekarzem, który ukończył studia medyczne i posiada specjalizację z psychiatrii lub
jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie z psychiatrii. Jego praca polega na diagnozie
oraz leczeniu zaburzeń psychicznych i chorób psychicznych. Najczęściej proponuje
farmakoterapię (leki), może też, jeśli ma odpowiednie uprawnienia, stosować psychoterapię.
Często psychiatrzy współpracują z psychologami i psychoterapeutami. 
Psychoterapeuta

Polskie prawo nie reguluje zawodu psychoterapeuty, istnieją jednak wymogi i standardy przyjęte
w oparciu o regulacje Ministerstwa Zdrowia. MZ określa, że psychoterapeutą jest osoba z
wykształceniem bazowym (studia magisterskie na kierunku: psychologia, pedagogika,
medycyna, socjologia, resocjalizacja, pielęgniarstwo) oraz ukończonym całkowitym
czteroletnim szkoleniem podyplomowym obejmującym minimum 1200 h kształcenia.
Najpopularniejsze w Polsce grupy podejść psychoterapeutycznych to: psychoanalityczno-
psychodynamiczny, humanistyczno-doświadczeniowy, poznawczo-behawioralny, systemowy
oraz integracyjny (łączący wcześniej wymienione z jednym wiodącym).
W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego kandydaci odbywają staże kliniczne, w większości
towarzystw istnieje także wymóg realizacji terapii własnej. Psychoterapeuci pracują pod tzw.
superwizją tj. regularnie konsultują swoją pracę z bardziej doświadczonym psychoterapeutą tak,
by zapewnić wysoką jakość swojej pracy.
W zależności od nurtu, psychoterapeuta podejmuje różne działania takie jak: prowadzenie dialogu
sokratejskiego, analiza wypowiedzi pacjenta, techniki wyobrażeniowe, odgrywanie scenek,
analiza zdarzeń, techniki poznawcze, techniki behawioralne, eksperymenty oraz wiele innych.
Do psychoterapeuty warto udać się wtedy, gdy doświadczamy przewlekłego obniżenia nastroju,
lęków, wahań nastroju, trudności w kontrolowaniu swojego zachowania, powtarzających się
trudności w relacjach z innymi, myśli rezygnacyjnych, zaburzeń odżywiania lub innych trudności
znacznie obniżających jakość życia lub uniemożliwiających prowadzenie go jak dotychczas.

Istnieje kilka określeń na psychoterapeutę w zależności od zaawansowania w szkoleniu.

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia – jest to osoba z wykształceniem bazowym, która jest w
trakcie realizowania całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w jednym z nurtów.
Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji – jest to osoba z wykształceniem bazowym, która
ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w jednym z nurtów z pozytywnym
wynikiem zdając egzamin końcowy i jest w trakcie ubiegania się o certyfikat towarzystwa
psychoterapeutycznego.
Psychoterapeuta certyfikowany – jest to osoba z wykształceniem bazowym, która ukończyła
całościowe szkolenie psychoterapeutyczne oraz posiada certyfikat towarzystwa
psychoterapeutycznego.

Największe polskie towarzystwa to: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo
Psychoterapeutyczne oraz Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Istnieje także
wiele więcej innych, mniejszych towarzystw także wydających certyfikaty.

Specjalizacja

Istnieją plany uregulowania psychoterapii poprzez stworzenie państwowej specjalizacji z
psychoterapii. Kształcenie miałoby trwać 4 lata, tak jak w przypadku obecnych na rynku szkoleń
całościowych, jednakże kończyłby je ujednolicony, państwowy egzamin decydujący o nadaniu
tytułu specjalisty.
Na ten moment można uzyskać tytuł specjalisty w zakresie: psychologa klinicznego,
psychoterapii dzieci i młodzieży (UWAGA! trwa obecnie szkolenie pierwszej edycji, na rynku nie
ma jeszcze absolwentów) oraz niedługo powinna rozpocząć się rekrutacja na pierwszą edycję
szkolenia specjalizacyjnego z psychoterapii uzależnień. Trwają prace nad utworzeniem programu
dla specjalizacji z psychoterapii dorosłych.

Call Now Button