Regulamin Podmiotu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO poradni psycho-neurologicznej “W zgodzie ze sobą” sp.z o.o.

(dalej jako: „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin organizacyjny ustanawiany jest dla podmiotu leczniczego Poradni psycho-neurologicznej „W zgodzie ze sobą” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzonego przez spółkę W zgodzie ze sobą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie, 05-820, przy ulice St. Bodycha 120/48

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0001079396, NIP 5342673058, REGON 527403170, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą powadzonego przez

Wojewodę Mazowieckiego nr księgi 000000276551 (dalej jako: „Podmiot Leczniczy”).

2. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą: Poradnia psycho-neurologiczna  „W zgodzie ze sobą” (dalej jako: „Zakład Leczniczy”).

3. Podmiot Leczniczy działa na podstawie:

a. powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

i. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r.

poz. 2190 ze zm. – dalej jako „u.d.l.”);

ii. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw

Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2009 r. poz. 417 ze zm. – dalej jako „u.p.p”).

b. wpisu do właściwego Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;

c. niniejszego Regulaminu

§ 2 CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

1. Celem Podmiotu Leczniczego jest udzielenie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dorosłych, psychiatrii dzieci i młodzieży, neurologii, endokrynologii, neurochirurgii, pediatrii oraz ambulatoryjnych świadczeń psychologicznych, diagnostycznych, psychoterapeutycznych, terapii uzależnień, neuropsychologicznych, logopedycznych oraz w zakresie chorób wewnętrznych, w tym leczenia otyłości. Usługi świadczone są w poradni psycho-neurologicznej “W zgodzie ze sobą” i w szczególnych sytuacjach w domu pacjenta. Świadczenia udzielane są w zakresie działań służących ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

2. Do zadań Podmiotu Leczniczego w szczególności należą:

 • realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dorosłych
 • realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży
 • realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii, psychoterapii i terapii uzależnień dorosłych
 • realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii, psychoterapii dzieci i młodzieży
 • realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii dorosłych i dzieci
 • realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie neuropsychologii
 • realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie logopedii
 • realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w chorób wewnętrznych i leczenia otyłości
 • prowadzenie spraw administracyjnych, ekonomicznych i obsługi technicznej podmiotu leczniczego.

§ 3 RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2. Podmiot Leczniczy w ramach prowadzonej działalności udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia ambulatoryjnego specjalistycznego (HC.1.3.3.), pozostałej opieki ambulatoryjnej (HC.1.3.9.), poradnia promocji zdrowia psychicznego (HC.6.7.),  USG (HC.4.2.1), pracownia fizjoterapii (HC.2.3).

§ 4 ORGANIZACJA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU LECZNICZEGO ORAZ WARUNKI ICH WSPÓŁDZIAŁANIA

1. W Zakładzie Leczniczym funkcjonuje jednostka organizacyjna poradnia psycho-neurologiczna „W zgodzie ze sobą” zlokalizowana w Warszawie przy ul. Bohaterów Warszawy 26, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a. Poradnia zdrowia psychicznego,

b. Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;

c. Poradnia neurologiczna;

d. Poradnia neurologiczna dzieci;

e. Poradnia neurochirurgiczna;

f. Poradnia neurochirurgiczna dzieci;

g. Poradnia endokrynologiczna;

h. Poradnia endokrynologii i diabetologii dzieci;

i. Poradnia leczenia bólu;

j. Poradnia chorób wewnętrznych;

k. Poradnia promocji zdrowia psychicznego;

l. Poradnia promocji zdrowia;

m. Pracownia USG;

n. Pracownia fizjoterapii;

o. Poradnia pediatryczna;

2. Do zadań komórek organizacyjnych należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych.

3. Wszystkie komórki organizacyjne oraz osoby w nich zatrudnione współpracują ze sobą, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym oraz administracyjno-gospodarczym.

4. Do zadań lekarza należy przyjmowanie pacjentów w gabinecie poradni co wiąże się z oceną stanu zdrowia pacjenta, rozpoznaniem choroby czy zaburzenia, ustaleniem planu leczenia (w tym leczenia farmakologicznego) oraz nadzorowaniem procesu leczenia

5. Psycholodzy, psychoterapeuci

Do zadań psychologa należy przyjmowanie pacjentów w gabinecie poradni co wiąże się z

oceną stanu zdrowia pacjenta, udzielaniem pomocy psychologicznej, prowadzeniem terapii oraz diagnozy przez psychologa diagnostę

6. Pracownicy rejestracji

Do obowiązków pracowników rejestracji należy :

– Udzielanie informacji na temat świadczonych usług terapeutycznych, psychologicznych i medycznych (ich wymogów formalnych i kosztów);

– Prowadzenie prawidłowych kalendarzy rejestracji, w razie konieczności informowanie pacjentów o zmianach w terminarzach lekarzy

– Prowadzenie, zakładanie i uzupełniania kart pacjentów w wersji elektronicznej oraz ich aktualizacja

– rejestrowanie pacjentów poprzez zgłoszenia osobiste, telefoniczne lub osoby inne;

– Przyjmowanie opłat od pacjentów za wizyty komercyjne i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji rozliczeń z tym związanych

– Wykonywanie kopii dokumentacji medycznej

– Prowadzenie sekretariatu Poradni;

– Obieg korespondencji związanej z funkcjonowaniem

7. Osoby przyjmowane na staz, praktyki
Obowiązki osób odbywających szkolenie, staż lub praktyki
– Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) oraz zachowanie tajemnicy pacjentów i podmiotu.
-Zapoznanie się z pracą recepcji oraz wsparcie w codziennych obowiązkach recepcyjnych.
-Sumienne wykonywanie powierzonych zadań oraz przestrzeganie harmonogramu szkolenia, stażu lub praktyk.
-Uczestniczenie w spotkaniach, szkoleniach i innych wydarzeniach organizowanych przez podmiot.
-Współpraca z personelem oraz innymi uczestnikami szkolenia, stażu lub praktyk w duchu wzajemnego szacunku i profesjonalizmu.
-Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w podmiocie.
-Raportowanie postępów oraz wszelkich problemów opiekunowi stażu, szkolenia lub praktyk.
-Utrzymywanie porządku i dbałość o sprzęt oraz zasoby udostępnione przez podmiot.
-Możliwość przebywania podczas badania diagnostycznego i psychologicznego za zgodą pacjenta.

§ 5 SPOSÓB KIEROWANIA KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZAKŁADU LECZNICZEGO.

1. Działalnością Podmiotu Leczniczego kieruje zarząd W zgodzie ze sobą sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie będący kierownikiem podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów u.d.l. (dalej jako: „Kierownik”).

2. Kierownik reprezentuje Podmiot Leczniczy na zewnątrz oraz podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania.

3. Kierownik wykonuje wszelkie prawa i obowiązki nałożone na Podmiot Leczniczy powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Kierownik może powoływać kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych oraz Dyrektora Zakładu leczniczego.

5. Kierownik podejmuje decyzje związane z bieżącą działalnością Podmiotu Leczniczego, w szczególności dotyczące:

 • a. zarządzania personelem Podmiotu Leczniczego, w tym do określania obowiązków, kompetencji i uprawnień poszczególnych osób;
 • b. zatwierdzania procedur, instrukcji i innych wewnętrznych aktów normatywnych, za wyjątkiem Regulaminu;
 • c. kierowania pracą podległej części (lub całości) Zakładu leczniczego;
 • d. rozdziału zadań (w tym zadań stałych) i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem
 • ich rangi, priorytetu, kwalifikacji fachowych i obciążenia pracą bieżącą bezpośrednich
 • wykonawców;
 • e. nadzoru nad efektywnością i skutecznością organizacji pracy;
 • f. nadzoru służbowego nad wykonywaniem przez podległych pracowników
 • poszczególnych zadań;
 • g. udzielania wyjaśnień oraz wskazówek zawodowych podległym pracownikom;
 • h. nadzoru nad warunkami pracy pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem
 • przepisów dotyczących bezpiecznej higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 • i. przestrzegania oraz nadzorowania przestrzegania przez podległych pracowników przepisów prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i obowiązujących norm etycznych;
 • j. dokonywania systematycznej oceny pracowników;
 • k. opiniowania kandydatów do pracy;
 • l. wnioskowania w sprawie nagradzania lub karania podległych pracowników;
 • m. występowanie z propozycjami dotyczącymi usprawnienia pracy.

6. W Zakładzie Leczniczym funkcjonują następujące stanowiska medyczne:

 • a. Lekarz (w tym internista, endokrynolog, psychiatra, neurolog, pediatra);
 • b. Fizjoterapeuta;
 • c. Psycholog kliniczny;
 • d. Masażysta;
 • e. Seksuolog;
 • Recepcjonistka

7. Do podstawowych obowiązków w ramach sprawowania poszczególnych stanowisk należy, odpowiednio:

a. W przypadku lekarza:

 • i. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia pacjenta;
 • ii. edukacja pacjentów;
 • iii. monitorowanie stanu zdrowia pacjenta;
 • iv. wystawianie opinii i zaświadczeń, wystawianie recept, kierowanie pacjentów na  dodatkowe konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania;
 • v. prowadzenie dokumentacji medycznej;
 • vi. nadzorowanie procesu opieki nad pacjentem we właściwym zakresie, w tym nadzorowania stosowania się pacjenta do zaleceń;

b. W przypadku fizjoterapeuty i masażysty:

 • i. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia pacjenta;
 • ii. edukacja pacjentów;
 • iii. prowadzenie dokumentacji medycznej;
 • iv. nadzorowanie procesu opieki nad pacjentem we właściwym zakresie, w tym nadzorowanie stosowania się pacjenta do zaleceń:

c. W przypadku psychologa klinicznego:

 • i. udzielanie porad psychologicznych;
 • ii. edukacja pacjentów;
 • iii. prowadzenie dokumentacji medycznej;
 • iv. nadzorowanie procesu opieki nad pacjentem we właściwym zakresie, w tym nadzorowanie stosowania się pacjenta do zaleceń
 • ivv. Przeprowadzenie wywiadu diagnostycznego oraz badań diagnostycznych wspomagających;
 • v. kontrola motywacji pacjenta;
 • d.  W przypadku seksuologa:
 • i. udzielanie porad seksuologicznych;
 • ii. edukacja pacjentów;
 • iii. prowadzenie dokumentacji medycznej;
 • iv. nadzorowanie procesu opieki nad pacjentem we właściwym zakresie, w tym nadzorowanie stosowania się pacjenta do zaleceń
 • v. kontrola motywacji pacjenta;

§6 MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Leczniczym zlokalizowanym pod adresem: ul. Bohaterów Warszawy 26 U3, 02-495 w Warszawie.

2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych określa Regulamin udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniach i godzinach funkcjonowania Zakładu Leczniczego lub jego poszczególnych komórek organizacyjnych. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach od 9.00 do 21.00. Przyjęcia pacjentów odbywają się w dni powszednie w soboty w godzinach 8.00-15.00, w terminach uzgodnionych z pacjentem  lub jego przedstawicielem ustawowym w sposób określony w ust. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik lub pracownik Podmiotu leczniczego  może podjąć decyzję o przyjęciu pacjenta w innych godzinach, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia z pacjentem lub jego  przedstawicielem ustawowym lub faktycznym.

4. Podmiot leczniczy akceptuje następujące formy płatności:

 • gotówka;
 • przelew bankowy;
 • blik.

Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń Pacjent zobowiązany jest udzielić personelowi udzielającemu świadczeń wszelkich informacji i wyjaśnień, jakie będą niezbędne dla zapewnienia należytej realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności okazać posiadaną dokumentację medyczną wraz z wynikami badań.

Warunkami udzielenia świadczeń zdrowotnych są:

 • rejestracja wizyty zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
 • dokonanie zapłaty za świadczenia,
 • wyrażenie przez Pacjenta świadomej zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych,

udzielenie przez Pacjenta informacji, o których mowa w ust. 6;

 • pozytywnej kwalifikacji Pacjent

5. Podmiot leczniczy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Pacjenta lub zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w następujących przypadkach:

 • jeżeli stan zdrowia Pacjenta nie pozwala na udzielenie mu świadczeń zdrowotnych;
 • w przypadku niespełnienia zaleceń lekarza;
 • w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów;
 • w przypadku naruszenia przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub inne osoby towarzyszące pacjentowi obowiązków oraz zakazów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik lub jego zastępca albo inna osoba upoważniona przez Kierownika, lub po omówieniu z lekarzem prowadzącym , sam lekarz;

w innych przypadkach, gdy udzielenie świadczeń zdrowotnych jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Podmiotu leczniczego.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Podmiotu Leczniczego oraz ochrony mienia, w Zakładzie Leczniczym, w pomieszczeniach ogólnodostępnych, prowadzony jest monitoring za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu wykorzystywane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące od dnia nagrania. Po tym okresie uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile zgodnie z przepisami prawa nie jest wymagane ich zachowanie. Obserwacją nie są objęte pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Nagrania mogą zostać udostępnione podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

§7 PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych:

a. odpłatnie zgodnie z cennikiem świadczenia usług wskazanym na  https://wzgodzie.pl/cennik

b. nieodpłatnie w przypadku świadczeń udzielanych osobie potrzebującej natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, gdy zostanie wskazane, że pacjent nie miał innej możliwości uzyskania pomocy.

2. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych określa przyjęty przez kierownika Podmiotu Leczniczego regulamin korzystania z usług Podmiotu Leczniczego.

3. Podmiot Leczniczy prowadzi odrębny bilans, o którym mowa w art. 2 ust. 3 u.d.l

4. Rejestracja pacjentów na poszczególne wizyty w Podmiocie Leczniczym odbywa się:

a. stacjonarnie w Zakładzie Leczniczym;

b. telefonicznie;

c. online;

5. Świadczenie zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem w dniach i godzinach otwarcia Zakładu Leczniczego.

6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych wymagającej osobistej obecności pacjenta możliwe jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu się pacjenta lub przedstawiciela ustawowego pacjenta bezpośrednio przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, na które pacjent został zarejestrowany, w recepcji Zakładu Leczniczego po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem

pacjenta.

7. Udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności następuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym na stronie internetowej www.wzgodzie.pl.

8. Świadczenia zdrowotne udzielane są w sposób zapewniający spełnienie wymagań prawnych odpowiednich dla poszczególnych świadczeń, z zachowaniem zasad deontologii zawodowej przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

9. Podmiot leczniczy  ma prawo zmieniać ceny usług w zależności od sytuacji gospodarczo-ekonomicznej. O aktualizacji cennika pacjent będzie informowany w recepcji, za pośrednictwem strony internetowej i/lub smsa informacyjnego.

§8 WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

1. Podmiot Leczniczy w ramach swojej działalności może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie obustronnej umowy o współpracy.

2. Umowa o współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą obejmuje warunki kierowania pacjentów, finansowania świadczeń i nadzoru nad jakością wykonanego świadczenia zdrowotnego.

3. W uzasadnionych przypadkach lekarz  może wystawić skierowanie na badania diagnostyczne, do innych poradni specjalistycznych lub w celu leczenia stacjonarnego.

4. W uzasadnionych przypadkach lekarz może objąć pacjenta stałym leczeniem

5. Lekarz  w uzasadnionych przypadkach informuje lekarza kierującego i sprawującego podstawową opiekę nad pacjentem o przebiegu leczenia oraz o objęciu w stałe leczenie specjalistyczne.

6. W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§9 ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA JEJ UDOSTĘPNIENIE

1.Dokumentacja medyczna w poradni psycho-neurologicznej W zgodzie ze sobą prowadzona jest wyłącznie w wersji elektronicznej.

2. Dokumentacja medyczna pacjentów poradni udostępniana jest na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa w tym Art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2017 poz. 1318 3.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana uprawnionym osobom oraz organom:

a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;

b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

c) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej lub sądów powszechnych;

d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

e) na informatycznym nośniku danych.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie względem wszystkich osób zatrudniony w Podmiocie Leczniczym, niezależnie od formy zatrudnienia, jak również wszystkie osoby współpracuje z Podmiotem Leczniczym oraz wszystkich pacjentów Podmiotów Leczniczego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3. W Podmiocie Leczniczym realizowane są również inne działania mające na celu promocję zdrowego trybu życia wykonywane przez personel pomocniczy, o którym mowa w § 5 ust. 6 pkt

d. Działania te nie stanowią świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów u.d.l

4. Regulamin dostępny jest w Zakładzie Leczniczym.

5. Postanowienia Regulaminu zostaną podane do wiadomości osób zatrudnionych oraz

współpracujących z Podmiotem Leczniczym.

6. Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część. Wszelkie zmiany niniejszego

Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia.

7. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 03.06.2024 r.

Podpis osób uprawnionych do zatwierdzenia Regulaminu w imieniu Zarządu:

Podpisany przez Prezesa Zarządu Leszek Stępniak w dniu  03.06.2024

Call Now Button