Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta  poradni psycho-neurologicznej “W zgodzie ze sobą”

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są z poszanowaniem praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.
 2. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika lub osoby go zastępującej.
 3. Informacja o prawach pacjenta udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej, w miejscu ogólnodostępnym.
 4. Pacjent ma obowiązek:
 • przestrzegania postanowień Regulaminu;
 • przestrzegania zasad higieny osobistej;
 • przestrzegania praw innych pacjentów;
 • szanowania mienia Podmiotu Leczniczego.
 1. Na terenie zakładu leczniczego zabronione jest:
 • spożywanie alkoholu;
 • palenie tytoniu, w tym e-papierosów;
 • wprowadzanie zwierząt;
 • akwizycja i prowadzenie działalności zarobkowej.

Data podpisania przez Prezesa Zarządu  Leszek Stępniak 03.06.2024

Call Now Button